Виступ на обласному семінарі


                                               Виступ Біленко О.В.
                        щодо  викладання предмету  « Фізична культура»
  
             Нікого на сьогодні не задовольняє бездумне, формальне виконання  програми, без урахування конкретних умов і обставин, механічне спрямування на результат  « фізичне виховання з-під палиці», забуття і зневага до нього після закінчення навчання.
      Програма з фізичного виховання передбачає проходження матеріалу за такими напрямками:
      а) формування необхідних теоретико-методичних знань у галузі фізичної культури , сфері здорового способу життя, гігієнічних основ занять фізичними вправами, що покликані розширити світогляд учнів у області фізичного виховання; дати їм необхідні знання і вміння з використанням засобів  фізичної культури в житті, побуті, трудовій діяльності;
      б) практичний розділ програми спрямований на  підвищення рівня загальної фізичної підготовки, зміцнення здоров’я, формування життєво необхідних прикладних умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, оволодіння в певній мірі елементами техніки виконання окремих видів спорту.
       Професійно – технічним навчальним закладам надається  право і можливість , виходячи з основних вимог програми, доповнити, уточнити і змінити матеріал, враховуючи конкретні умови (  кліматичні,  традиції регіону у розвитку фізичної культури, наявність матеріальної бази, профіль професійної освіти, контингент учнів ).
       Основним організаційно-педагогічним принципом здійснення  навчально-виховного процесу з фізичного виховання є диференційоване застосування методів викладання фізичної культури, як різнопланового навчального предмету, що має освітню та рухову складові, з урахуванням вихідного стану здоров’я  кожного учня, мотивації до занять  фізкультурою і спортом та особливостей фізичного розвитку.
  
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами  програмного матеріалу

п/п

Теми  програми     

 1
курс
  
  П
курс

 Ш
курс
На базі повної
середньої освіти
 1 рік

  1,5
  року
1.
Теоретико – методичні знання
 4
4
2
  3
4           
2.
Легка атлетика
16
14
6
10
14
3.
Гімнастика ( спортивна, художня, ритмічна )
14
12
-
8
12
4.
Спортивні ігри ( баскетбол, волейбол, гандбол, футбол,  інші на вибір )
18
18
8
8
16
5.
 П. П. Ф. П.
        на   всіх      уроках
6.
* Варіативні модулі
 ( настільний теніс,  боротьба,  атлетизм, плавання,  фітнес, туризм та інші види )

28

28

10

21

24
7.
 В с ь о г о:
80
76
24
50
70* варіативні модулі  2 – 3 модуля за вибором. Навчальні заклади, які мають необхідні умови для занять плаванням, такі заняття є обов’язковими . Кількість годин на вивчення  тем програми може змінюватись  в залежності від наявності  спортивної бази в навчальному закладі.
                                  Форми  та зміст роботи.
   Система фізичного виховання в професійно – технічних навчальних закладах  складається:
       1.Навчальне заняття ( урок ) – основна  форма організації навчально-виховного процесу. Урок проводиться на всіх курсах в обсязі годин,  виділених на предмет « Фізична культура » не менше, ніж 2 рази на тиждень по 45 хвилин , за винятком уроків з плавання та лижної підготовки, яки проводяться  один раз на тиждень по 90 хв..
     Уроки проводяться окремо серед дівчат та юнаків, якщо учнів в групі 27  і більше але не менше 8 чол. однієї статі ( наказ МОН України від 20.02.2002 № 128 ).

                                

               Планування та облік роботи з фізичного виховання.
   
        Основними документами планування навчального процесу з фізичного виховання є: програма, навчальний план проходження матеріалу по курсам, поурочний тематичний
 ( графічний) план по курсам, план-конспект занять, груповий журнал, у якому  відображають
 поточні ,тематичні і підсумкові показники успішності та відвідування навчальних занять, протоколи заліків. Програма рекомендує певну кількість годин для проходження тих чи інших тем , але під час планування зобов’язує викладача найбільше часу приділити навчанню і засвоєнню матеріалу спрямованого на  підвищення рівня здоров’я та розвиток фізичних якостей.

         Успішність – критерії оцінювання.
  
        Головними критеріями у виставленні оцінки за урок є комплексне оцінювання знань, умінь, навичок  та рівня фізичної підготовки  і складається з трьох показників:  знань теоретико-методичного матеріалу, рівня оволодіння технікою виконання фізичних вправ, виконання встановлених навчальних нормативів  з фізичної підготовки учнів.
       При  оцінюванні викладач дотримується  наступних вимог:
- індивідуальний підхід при визначені оцінки за виконання вправ;
-  гласність оцінки ( інформувати учня про оцінку ).
         В навчальному закладі  керівник фізичного виховання розробляє рейтингову систему
( бонусні бали) за активність учнів у навчально-виховному процесі з фізичного виховання
( під час уроку, змагань різного рівня, заняттях в спортивних секціях тощо), враховується участь у різних статусах ( учасник, вболівальник, член оргкомітету, фотокореспондент, суддя тощо)  та штрафні очки ( за спортивну форму, порушення  правил техніки безпеки, поведінка на уроці тощо), Бонусні  бали враховуються при  підсумковому , тематичному оцінюванні  учня. 
        Поточні оцінки з фізичної підготовки визначаються за індивідуальну позитивну динаміку  у фізичній та технічній підготовці з урахуванням індивідуальних можливостей кожного учня.    
        Підсумкова оцінка з фізичної культури визначається наприкінці семестру. Оцінка за навчальний рік визначається з урахуванням результатів вивчення пріоритетних тем, виконання  нормативів і вимог за всіма темами,  бонусних  балів .
          Основними критеріями виставлення оцінки за рухову дію є комплекс оцінювання знань, техніки виконання ( за сприятливих для учня умов) та нормативного показника  з урахуванням  результатів позитивної динаміки зростання  показників .
         Успішність учнів підготовчої медичної групи оцінюється  на загальних підставах, за винятком виконання навчальних нормативів ( тестів), які їм протипоказані .
         Учні, віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, навчаються за окремою програмою. На уроках фізичної культури до них здійснюється  індивідуальний підхід, вони можуть виконувати загально - розвиваючі   або коригуючи вправи. 
         Поточні оцінки для них виставляються  за знання та техніку виконання рухових дій.
 Для одержання заліку «зараховано» чи « не зараховано»  за півріччя і рік необхідно: не пропускати заняття з фізичного виховання, без поважних причин, вести щоденник самоконтролю, мати загальні знання за програмою  та вміти використовувати фізичні вправи  лікувальної гімнастики за захворюванням, надавати посильну допомогу в проведенні фізкультурно-спортивних та оздоровчих заходів в училищі.
         Учні, які тимчасово звільнені від занять фізичною культурою обов’язково повинні  бути на уроці в спортивній формі і залучатись до організації проведення занять.

         Лікарський контроль.                    
   
        Лікарський контроль за станом  здоров’я учнів здійснюється  сумісно адміністрацією училища і медичною установою на підставі  вимог  Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України.
         Відповідальність за  вчасне проведення медичного огляду  учнів покладається на директора навчального закладу. Первинний медичний огляд учнів проводиться  під час прийому в навчальний заклад. У подальшому медичні огляди проводяться на початку  навчального року.                                                                                                           
       Учням,  які не  пройшли медичного огляду,  не дозволяється  займатися на уроках фізичної культури. На підставі даних про стан здоров’я і фізичний розвиток, учнів розподіляють для практичних занять фізичною культурою  на медичні  групи – основну, підготовчу і спеціальну медичну.

  Організація занять зі  спеціальною медичною групою.
         Комплектування спецмедгруп проводить лікар разом з керівником фізичного виховання. Комплектування групи рекомендовано проводити  за рівнем фізичної підготовки  та за віком по можливості за видом захворювання.   Списки  складаються керівником фізвиховання і затверджуються  директором навчального закладу.  Навчальна група має бути не більшим 15 чоловік і не менше 8 чоловік. Заняття спецмедгрупи проводяться два рази на тиждень за окремим розкладом і окремою програмою. В окремих  випадках при наявності  протипоказань до групових занять в умовах навчального закладу передбачаються заняття з лікувальної фізичної культури у лікувально-профілактичних установах.
Немає коментарів:

Дописати коментар