методична наробка


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
відкритого уроку за темою:
«Гімнастика»
з предмету «Фізична культура»Дніпро 06.11. 2019р.
Методична розробка відкритого уроку з предмету «Фізична культура». Підготував вчитель з фізичної культури Біленко О.В.Викладено методику проведення практичного заняття, спрямованого на розвиток та удосконалення методів роботи на практичному занятті за темою: «Гімнастика».

ЗМІСТ
1 Вступ…………………….…………………………………….….……4
2 План заняття………………………………………….……………….5
4 План-конспект заняття……………………………………………….6
5 Висновки……………………………………..………………...………9
6 Додатки……………………………………………………………….10
7 Література………………………………………………………….…25

ВСТУП

Сьогодні у фізичній культурі сформувалися негативні тенденції низької зацікавленості молоді у заняттях фізичним вихованням та спортом. Цьому явищу є багато об’єктивних та суб’єктивних причин.
В Україні останнім часом визначається погіршення здоров’я підростаючого покоління через відсутність фізичних навантажень, які б не тільки задовольняли біологічну потребу в рухах, а й забезпечували належний тренувальний рівень.
На жаль, існуюча система фізичного виховання в Україні не досягає повною мірою поставленої мети – зміцнення здоров’я населення. Чинні програми із фізичного виховання та фізичної культури орієнтовані на досягнення нормативів фізичної підготовленості та забезпечують в основному освітній рівень, а не тренувальний, який сприяє підвищенню функціональних резервів організму. Зміст програм наповнений видами спорту, які користуються низькою популярністю у молоді, це викликає у учнів незадоволення і не стимулює їх до занять фізичною культурою та спортом.
В підлітковому віці спостерігається значне зниження рухової активності на фоні падіння зацікавленості до занять з фізичної культури в школі та негативного ставлення до фізичної культури взагалі. Аналіз теорії і практики викладання системи фізичного виховання в України свідчить про те, що в сучасній теорії і методиці фізичного виховання недостатньо розроблені наукові засади оптимізації використання сучасних привабливих, високоефективних фізкультурно-оздоровчих технологій (степ-аеробіка, шейпінг, калланетика, пілатес, фітнес тощо), які не змінюють логіки навчально-виховного процесу, але скасовують жорстку нормативність і авторитарність навчальних програм, формують позитивну мотивацію до дисципліни «фізичне виховання», сприяють оздоровчому і тренувальному ефекту, корегують стан здоров’я всіх учасників цього процесу, незважаючи на рівень фізичної підготовленості.
Спостереження на протязі тривалого часу дозволяють зробити деякі висновки щодо впровадження елементів, вправ, комплексів вправ інноваційних засобів фізичного виховання. Такі нововведення сприяють підвищенню зацікавленості учнів на заняттях з фізичного виховання, що дозволяє більш продуктивно його проводити. Підвищення емоційного стану покращення настрою, позитивні емоції під час занять з елементами аеробіки, степ-аеробіки, шейпінгу, стрейчингу, пілатесу та ін. сприяють тому, що діти із задоволенням приходять на заняття.
Важливе значення має формування пізнавального інтересу, зацікавленості на заняттях фізичним вихованням, що є важливою умовою успішного здійснення фізичної підготовки. Саме тоді можна досягти успіху в різнобічному розвитку школярів, підтримати на високому рівні їх фізичні та психічні сили та можливості. За допомогою сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій:
1) забезпечується поява інтересу до усвідомленого засвоєння знань, умінь, навичок;
2) створюються умови для виховання інтересу і задовольняється потреба в заняттях фізичною культурою;
3) стимулюється постійність виховання інтересу і здійснюється сприяння самовихованню засобами фізичної культури;
4) активізується психологічна готовність до реалізації притаманних особистості творчих здібностей та опанування фізичних вправ у процесі самостійного їх виконання.
Вищезазначені інноваційні засоби фізичного виховання приваблюють своєю доступністю, варіативністю навантаження, емоційністю і можливістю змінювати зміст занять залежно від інтересів та підготовленості тих, хто займається.ПЛАН ВІДКРИТОГО УРОКУ
для учнів ПТНЗ 1 курс

Предмет: «Фізична культура»


Тема уроку: «Гімнастика. Загально-розвиваючи вправи для плечового поясу, тулуба та ніг. Розвиток сили рук і м’язів черевного поясу».
Задачі уроку: 1. Формувати поставу на уроці гімнастики, засобом виконання комплексу фізичних вправ з гімнастичними палицями.
2. Вдосконалювати техніку виконання вправ з фітнесу и танцювальних елементів.
3. Відпрацювати навички самостійного виконання вправ (комплексу гімнастичних вправ для корекції фігури).
4. Розвинути в учнів рухові якості (силу, витривалість, швидкість, спритність, гнучкість), морально-вольові якості.
Мета уроку: Розвиток рухових якостей на уроці гімнастики. Формування позитивної мотивації в учнів до систематичних занять фізичною культурою.
Методична: Підвищення загальної працездатності організму і рівня технічної підготовленості учнів та запровадити нову форму проведення уроку, з використанням інтерактивних технологій.
Дидактична:
Навчальна: розвиток і удосконалення методики викладання вмінь і навиків учнів з теми: гімнастика; закріпити основні елементи техніки спеціальних вправ з степ-аеробіки та координаційні здібності.
Розвивальна: заохочувати учнів до постійних занять фізичною культурою та свідомого ставлення до зміцнення свого здоров’я.
Виховна: сприяти розвитку спритності і координації; виховати морально - вольові якості; сформувати активно - позитивне відношення до занять з гімнастики.
Оздоровча: Сприяти укріпленню систем організму, які несуть головне навантаження при виконанні спеціально вправ. Формувати вміння дотримуватися заходів безпеки та профілактики травматизму на заняттях
Вид уроку: практичне.
Тип уроку: удосконалення вмінь та навиків (тренувальний).
Засоби навчання: ходьба, загально-розвиваючі, спеціально-підготовчі і такі, що підводять вправи.
Форми та методи проведення уроку: При організації занятій: фронтальний, групової, індивідуальний,парний; при повторенні техніки: пояснення, показ, повторний, поточний; при розвитку фізичних якостей: рівномірний, повторний, змінний.
Міждисциплінарні зв’язки:
  • забезпечуючи: фізичне виховання;
  • забезпечувані: безпека життєдіяльності, нормативні накази та акти з фізичної культури.
Методичне забезпечення: навчальна програма з предмету «Фізична культура», методична розробка відкритого уроку.
Забезпечення уроку: гімнастичні палиці, музичний супровід, мати.
Місце проведення: спортивний зал.

Зміст уроку
Дозування
Організаційно-методичні вказів

I
Підготовча частина (10-12хв)
1.
Шикування за 10 сек.

2
Привітання
5 с

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів

3.
Рапорт
25 с

4.
Повідомлення завдань уроку
30 сек

Доступно і правильно.
5.
Правила поведінки і техніка безпеки на уроці.
Ритмічна гімнастика бурхливо увірвалася в наше життя і захопила не лише молодь, а й людей старшого віку. Популярна музика з яскраво вираженими акцентами робить вправи схожими на танці. Ритмічна гімнастика або аеробіка - це назва прийшла до нас з Заходу це різновид гімнастики, такої системи вправ, яка дає бадьорість, здоров'я. Завданнями оздоровчої аеробіки є: підвищення працездатності, рухової активності, виховання правильної постави, розвиток музикальності і відчуття ритму, нормалізація маси тіла.
Питання: які фізичні якості розвиває аеробіка?
  (Координаційні здібності, сила, витривалість, гнучкість, спритність).
2хв.
2 мин
2 мин
Актуалізація опорних знань: надати визначення поняттям «ритмічна гімнастика»,Мотивація навчальної діяльності: значення занять гімнастичними вправами для людин6.
Вимірювання ЧСС
10 сек

Опитування учнів про самопочуття в стані покою і при навантаженні протягом занять.
7.
Стройові вправи: повороти: «Направо», «Наліво», «Колом».
30 сек
30сек.
30 сек
Чітке виконання команд. Основна увага на правильну поставу. Дихання вільне
Ходьба в колоні по одному.
- ходьба на носках - руки в сторони;
- Ходьба на п'ятах - руки за голову;
- Два кроки на носках, два кроки на п'ятах - руки на пояс;
- На зовнішній стороні стопи-руки за спину;
- На внутрішній стороні стопи - руки на поясі;
- Перекати з п'яти на носок - руки на поясі;
- звичайна ходьба - руки вільно. 5хв
Дистанція між учнями 1 крок. Звертати увагу на поставу учніСтежити за диханням. Дистанція і інтервал 2 кроки.

Комплекс ЗРВСпина пряма. Стежити за частотою дихання.
Стежити за поставою.
Не більше 25
Запитати про самопочуття
учнів.
II
Основна частина ( 28-30 хв)


1.Вправи на перекладині


2.Вправи для розвитку  м’язів тулуба

3.Вправи на розвиток координації


Вдосконалювати техніку виконання вправ з фітнесу и танцювальних елементів.

Вправи на розтяжку
.

Вимірювання ЧСС.

Перестроювання з колони по три в колону поодинці.
Перестроювання з колони поодинці в пари .

Вправи в парі на силу і прес.

16 азівр
Додаток Б
СМГ виконує за самопочуттям

Додаток В
Виконувати повільно з мах амплітудою, розвиток гнучкості

Не більше 32 ударів.


Слідкувати за правильністю виконання вправ,
диханням.


Слідкувати за самопочуттям,диханням, тримати дистанцію.


ІІІ
Заключна частина (5 -6 хв)
Вправи на розслаблення, розтягування, пластику.
  Вимірювання ЧСС.
Підбиття підсумків уроку.
Домашнє завдання:
Повторити весь комплекс вправ степ- аеробіки.
Організаційний вихід із залу
ВИСНОВКИ

Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до атрофії м'язів, а й недостатнього розвитку всіх інших органів дитини, в тому числі і головного мозку. Саме завдяки фізичним вправам можна посилити ті функції, які відстають від інших, й цим забезпечити всебічний функціональний розвиток зростаючого організму дитини.
Фізично-оздоровча культура й спорт є невід'ємною частиною національної історії й культури народу, сприяють гармонічному розвитку особистості, досягненню довголіття, твердженню здорового способу життя.
Саме на цю галузь держава поклала рішення проблем соціального комплексу, нерозривно пов'язаного зі станом і зміцненням здоров'я дітей, підлітків, студентської молоді, трудящих, підприємств і установ країни.
У сучасних умовах все більш зростаючого значення набуває масова фізична культура. Більше того, є всі підстави думати, що соціально обумовлена необхідність цілеспрямованого вдосконалювання здоров'я людини повинна трансформуватися в культурну потребу, у прагнення до фізичного вдосконалення.
Тому проблема формування, а надалі підтримки рівня фізичної активності, ведення здорового способу життя, пропаганда спортивно-оздоровчої діяльності є досить актуальною, адже здоров'я - це сукупність фізичних і духовних якостей людини, які є необхідною передумовою успішної трудової діяльності, здійснення творчих планів, створення міцної дружної родини, народження й виховання дітей, оволодіння досягненнями культури.
Додаток Б
Повторення танцювальної комбінації.

1.Колові оберти плечима назад
2. March - ходьба на місці
3. Open Step- з поворотом тулуба і випрямленням руки
4. Leg curl - «захлест» гомілки
Повторити зв'язку 3,4
5.Open Step- з поворотом тулуба і випрямленням руки
1-1-2
6. Leg curl - «захлест» гомілки
Повторити зв'язку 5,6
7. Open Step- з поворотом тулуба і випрямленням руки
1-1-1
8. Grap Wine- схресний крок в сторону
9. Leg curl - «захлест» гомілки
Повторити зв'язку 7,8,9
10. Open Step- з поворотом тулуба і випрямленням руки
1-1-1
11. Grap Wine- схресний крок в сторону
12. Leg curl - «захлест» гомілки
13. V- Step - вперед
14. L-step - коліно вгору
Повторити зв'язку 10,11,12,13,14
15. Open Step- з поворотом тулуба і випрямленням руки
1-1-1
16. Grap Wine- схресний крок в сторону
17. Leg curl - «захлест» гомілки
18. Open Step- з поворотом тулуба і випрямленням руки
1-1-1
19. Grap Wine- схресний крок в сторону
20. Leg curl - «захлест» гомілки
21. V- Step – вперед
22. V- Step – назад
23. L-step - коліно вгору
Повторити зв'язку 15,16,17,18,19,20,21,22,23
24. Open Step - з поворотом тулуба і випрямленням руки


Література

Основна:

1. Навчальна програма «Фізична культура 10-11 кл.». Розроблено відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної Загальної середньої освіти, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановив Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Додаткова:

1. Амосов Н.М., Муравов И.В. Серце и физические упражнения (тренировочные программы) // Знания, ФИС. - 1985. - № 8. - С.48 - 54;
2. Анисимова М.В. Занимаясь оздоровительной аэробикой (история, многообразие аэробических программы 1 - 4кл.) // ФК в школе. - 2004. - № 6. - С.29,34;
3. Бабешко О., Завадич В. Уроки степ-аеробіки в школі // ФВ в школі. - 2007. - № 2. - С. 42 - 48;
4. Бабешко О. Уроки степ-аеробіки у школі // ФВ в школі. - 2007. - № 3. - С. 35 - 38;
5. Глоба Г.В. Оптимізація системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл на основі інноваційних технологій аеробного спрямування // Молода спортивна наука України, Львів, том 1. - С. 169 - 174;
6. Гончаров В.Ю., Лейкин М.Г. Оздоровительный эффект при занятиях ритмической гимнастикой, степ-аэробика // Гимн., М.,ДТС. - 1987. - С.63,68;
7. Горцев Г. Методология управления тренировочной нагрузкой на занятиях по степ-аэробике // Теория и практика ФК. - 1997. - № 5. - С. 39,45;
8. Дулевич А.Н. Аэробика дома // М. - 2007. - С. 100 - 111;
9. Завадыч В.М. Изучение изменений двигательных показателей девушек под влиянием занятий степ-аэробикой // Теория и практика ФК. - 2002. - № 8. - С. 15 - 20;
10. Ким Н. Идеальная фигура // Энциклопедия современного фитнеса. - М. - 2005. - С. 48 - 59;
11. Киреева Т.П. Степ-аэробика и ее составляющие // ФК в школе. - 2006. - №3. - С. 37,39;
12. Киреева Т.П., Макарова О.С., Пашкова Л.В. Спортивная аэробика в школе // ФК в школе. - 2003. - № 6. - С. 28;
13. Крамлина С., Прохорова Л. Аэробная гимнастика // Спортивная жизнь России. - 1984. - № 4. - С. 30 - 31;
14. Купер Кеннет. Аэробика для хорошего самочувствия // М., ФИС. - 1989. - С. 46 - 55;
15. Левчук Л., Петрина Р. Аналіз зарубіжних систем підготовки спеціалістів оздоровчих видів аеробіки // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2004. - № 7. - С. 122 - 124;
16. Лисицька Г.С., Сиднева Л.В. Експериментальне обґрунтування особистостей складання комплексів вправ для занять оздоровчими видами аеробіки // Молода спортивна наука України, Львів, том 1. - С.205 -209;
17. Марченко В.И. фитнес. Формула красоты // Киев. - 2005. - С.45 - 70;
18. Москаленко Н.В. Воспитание активности и самостоятельности по средствам аэробики // ФК в школе. - 2006. - № 7. - С. 29 - 31;
19. Назаренко Л.Д., Костюнина Л.И. Формирование ритмичности коллективных действий у занимающихся оздоровительной аэробикой // ФК в школе. - 2006. - № 1. - С. 50 - 52;
20. Солопчук Д. Використання степ-аеробіки на уроках ФК // ФВ в школі. - 2007. - № 1. - С. 48 - 52;
21. Шипилина І.А. Історія розвитку оздоровчої аеробіки // Теорія та методика фізичного виховання. - 2006. - № 5. - С. 36 - 38;
22. Шунайлова Н.Ю., Медера И.А., Хаттапова Н.А. Оценка эффективности комплексной программы оздоровительной степ-аэробики // Теория и практика ФК. - 2006. - № 1. - С. 40 - 42.Немає коментарів:

Дописати коментар